PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOKUMENTÁCIÓ

 

Tárgy: Bátya település területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére
 

Kiíró: Bátya Község Önkormányzata 6351 Bátya, Kossuth Lajos utca 20.

Tel.:78/468-026, e-mail.: mayorph@tolna.net

 

Bevezetés

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) IX/A fejezete értelmében az önkormányzat köteles közszolgáltatást biztosítani a települési nem közművel gyűjtött folyékony hulladék begyűjtésére, a közszolgáltatót helyi rendeletben megnevezni. Az önkormányzat felelőssége a kiválasztás során vizsgálni azt, hogy a szükséges engedélyekkel rendelkezik-e a szolgáltató, és csak azt választhatja, amelyik az összes jogszabályi feltételnek megfelel. A hulladékszállítási tevékenység engedélyköteles tevékenység, mely tevékenységet a környezetvédelmi előírások betartása mellett a hulladék sajátosságait figyelembe vevő speciális szállítójárművel lehet végezni. A tevékenység végzése megfelelő szaktudást és felszereltséget igényel. A szállítást végző felelőssége, hogy a birtokában lévő hulladékot engedéllyel rendelkező kezelőnek adja át további kezelésre.

I. A pályázaton való részvétel általános feltételei
A pályázaton minden gazdálkodó szervezet egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, továbbá külföldi vállalkozás Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe (a továbbiakban együtt: vállalkozás) részt vehet, amely érvényes cégbejegyzéssel, illetőleg egyéni vállalkozói igazolvánnyal, valamint a pályázati kiírásban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges –külön jogszabályokban megállapított –érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik, és nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, ill. felszámolási eljárás nincs folyamatban, továbbá hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben a megelőző két évben jogerős bírósági határozatban megállapított jogszabálysértést nem követett el. Pályázónak a vonatkozó jogszabályok ismeretével rendelkeznie kell, különösen a közszolgáltatást szabályozó vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII törvény (továbbiakban: Vgtv.) IX/A fejezetével, valamint a közszolgáltatás részletes szabályait tartalmazó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályiról szóló 455/2013. (XI.29). Kormányrendelet ismereteivel.
 

II. A pályázóval szemben támasztott követelmények:
 A pályázónak rendelkeznie kell:

- Hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására.
- A közszolgáltatás ellátásához szükséges – hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban levő – járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel.
- Olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek.
- A közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a jogszabályok előírásainak megfelelően képzett – szakemberekkel.
- Nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel.
- A pályázónak tájékoztatásul – a közszolgáltatási tevékenysége gazdasági kockázati tényezőjeként való megítélhetősége érdekében – pályázatában meg kell jelölnie, hogy a pályázaton való részvétel általános feltételeként meghatározott vállalkozási jogosultsága alapján és mellett milyen, a pályázati kiírásban meg nem jelölt egyéb tevékenységeket végez, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy ezek a tevékenységek nyertessége esetén nem veszélyeztetik a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.
- A tárgybeli tevékenység elvégzésére feljogosító engedélyekkel.
- A környezetbiztonságra, illetve havária elhárítására vonatkozó – vízügyi hatóság által jóváhagyott – tervvel.
 

III. A pályázat tartalmi követelményei

A közszolgáltatás ellátása során az igénybe vehető ártalmatlanító hely: a kalocsai szennyvíztisztító telep fogadó aknája (címe: Kalocsa, Ciglédi út 3025/5 hrsz.). A közszolgáltatást ellátó köteles a Vgtv. 44/C.§-nak megfelelően a vízügyi hatósággal a befogadó helyet kijelöltetni, majd szerződést kötni a szennyvíztisztító telepet üzemeltető Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. kalocsai telephelyével (6300-Kalocsa, Hősök útja 38.), amelyben a befogadás díja és egyéb feltételeinek meghatározásra kerülnek.
A pályázónak gondoskodni kell a közszolgáltatás ellátásához szükséges ügyfélszolgálat létrehozásáról és ügyeleti rendszer működtetéséről a település területén, valamint a szakmai alkalmasság igazolásáról.

A közszolgáltatás szempontjából jellemző adatok:
- Állandó lakosság (2015. 01.01., KSH adatok alapján): 2109fő 
- Közszolgáltatási időszak (tervezetet): 2015. december 1. – 2020. november 30. (öt év)
- Közszolgáltatási időszak alatt közszolgáltató évente 1 alkalommal kezdeményezheti a közszolgáltatási díj módosítását. Közszolgáltatási díj módosításának alapja a mindenkori éves infláció mértéke.
- Szolgáltatást igénybe vevők becsült száma: magán ingatlan/személyek amelyek a szolgáltatást korábban igénybe vették: kb. 7/év2014. évi adatok alapján)
- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz várható mennyisége: kb. 20m3/év
- közszolgáltatás becsült költsége (Bátya Község Önkormányzat 7/2015. (IV.2.) önkormányzati rendelete alapján): 20x 2.205,- Ft + Áfa = 44.100 Ft + áfa / év
- hulladék fajtája és összetétele: nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
- kijelölt ártalmatlanító hely adatai: Üzemeltető: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. kalocsai telephelye (6300-Kalocsa, Hősök útja 38.) szennyvíztisztító telepe (6300 Kalocsa, Ciglidi út 3025/5hrsz), üzemelő befogadási pont. A szennyvíz-bebocsátási pont hatósági engedélyének jellemzői, hatálya, műszaki előírásai kapacitási adatai elérhetőek az üzemeltetőnél http://kalocsa@kiskunviz.hu Ügyfélszolgálat: (78) 561-171, kalocsa@kiskunviz.hu

IV. A pályázónak a pályázatban tételesen ismertetnie és igazolnia kell:

- A pályázó műszaki alkalmasságának igazolása:

A pályázónak be kell mutatni:

- használt székhelyének, illetve telephelyének jellemzőit, (telephelyengedély másolati példányának csatolása)4.a hulladékkezelési tevékenysége körébe tartozó létesítményeinek és eszközeinek technikai-és műszaki állapotát,
- az alkalmazott hulladékkezelési technológia, eljárás jellemzőit, gazdaságossági és környezetvédelmi értékelését,
- a hulladékkezelési tevékenység körében foglalkoztatott szakirányú képesítéssel rendelkező szakembereinek létszámát és képzettségét,
- személyi állományának munkavédelmi felkészültségét és védőeszközökkel való ellátottságát,
- a hulladékkezelési tevékenység körében alkalmazott nyilvántartási és információs rendszerét,
- a tevékenység végzésére feljogosító engedély(ek) másolatát.
Alkalmatlan a pályázó:
ha nem rendelkezik legalább 1 fő érvényes gépkocsivezetői és gépkezelői engedéllyel rendelkező személlyel,
1 db és további egy darab tartalék érvényes hatósági engedéllyel rendelkező szállító járművel, amely napi 50 m3 folyékony hulladék elszállítására képes (Ez lehet a tulajdonában, kezelésében lévő vagy bérelt jármű is. Ezeket az igazolásokat a pályázathoz csatolni kell),
nem rendelkezik a tevékenység végzésére feljogosító engedélyekkel, amelyet a pályázathoz csatolni kell.

A pályázó pénzügyi alkalmasságának igazolása:
A pályázónak be kell mutatni:
a vállalkozásnak pályázatához csatolni kell a pályázati kiírást megelőző és lezárt 2 évre vonatkozó pénzügyi mérlegének adatait, egyéni vállalkozó esetén pedig pénzügyi gazdálkodásra vonatkozó bizonyító erejű okiratot (2013-2014-es évre),
számlavezető bankjának igazolását a pályázó pénzügyi kötelezettségének teljesítéséről és fizetőképességéről, és, hogy az elmúlt évben (2014. január 1-től), volt-e sorban állás a számláján,
30 napnál nem régebbi keltezésű igazolást a köztartozások megfizetéséről (Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása), vagy tájékoztatást amennyiben Vállalkozó a NAV köztartozás mentes online adatbázisán leellenőrizhető,
nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, ill. felszámolási eljárás nincs folyamatban, továbbá arról, hogy hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben a megelőző 2 évben jogerős bírósági határozatban megállapított jogszabálysértést nem követett el.
Alkalmatlan a pályázó:
ha 2013-2014 években (mindkettőben) a mérleg szerinti eredménye negatív volt,
ha számlavezető bankjánál 30 napot meghaladó sorban állás volt,
ha lejárt köztartozása van.

3.) A több vállalkozás együttes pályázat benyújtása esetén:
- a meghatározott követelményeket és feltételeket a pályázóknak (a vállalt résztevékenységük ellátásához igazodóan) együttesen, minden más követelményt és feltételt a pályázó felek mindegyikének külön-külön kell teljesíteni,
- az együtt pályázó feleknek ügyvéd, ill. közjegyző által ellenjegyzett (hitelesített) szerződésben kell rögzíteniük az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait, a külképviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását, a megpályázott közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását, a megpályázott közszolgáltatási tevékenységért való egyetemleges felelősségvállalást,
- az együttesen pályázó felek kötelesek megjelölni maguk közül azt a vállalkozást, amelyet –nyertesség esetén –az önkormányzat közszolgáltatónak minősít,
- az együttesen pályázó feleknek a b) pont szerinti szerződést (amely szükség szerint a c) pont szerinti kijelölést is tartalmazza) a pályázathoz csatolniuk kell.

 A pályázónak részletes - adatokkal és leírásokkal alátámasztott – ajánlatot kell tennie az alábbiakra különös tekintettel:

- a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,
- tervezett gépek, eszközök alkalmazására,
- tervezett módszerekre, technológiákra, eljárásokra,
- kéttényezős szállítási díjak meghatározásnak módja: Ft-ban.   A közszolgáltatás díjának meghatározásánál az Ajánlattevő a Vgtv. 44/D. § szerint járhat el, és díjmeghatározását ezen bekezdés (7) pontjában meghatározott költségelemzéssel köteles alátámasztani, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 455/2013. Korm. rendelet) 8. fejezete alapján kidolgozni.
- szállítási kapacitása: m3/nap,
- közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára,
- közszolgáltatási díj beszedésének módjára,
- ügyfélszolgálati , tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére,
- belső ellenőrzés rendjére,
- közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,
- fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,
- közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára.

5.) Az ajánlathoz a pályázónak csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy:

- a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja,
- ajánlatát, az eredményhirdetést követő legalább 60 napig fenntartja,
- nyertessége esetén a pályázati kiírásnak és elfogadott ajánlatnak megfelelő közszolgáltatási szerződést az eredményhirdetés napját követő legfeljebb 60napon belül aláírja,
- ajánlatánál és nyertessége esetén a közszolgáltatás ellátása során a vízgazdálkodásról szóló Vgtv. IX/A fejezete szerinti előírásoknak megfelelően jár el, azt magára nézve kötelezőnek tekinti.

V. A pályázat benyújtása, határidő

A pályázat benyújtás helye: 6351 Bátya, Kossuth L. u. 20.
A pályázat benyújtási határideje: 2015. október 29. 15:30 óra.
A benyújtási határidő letelte után beérkezett pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk.
A pályázati feltételeket ezen dokumentáció tartalmazza.
A pályázatokat az önkormányzathoz 1 eredeti és 1 másolati példányban zárt iratként (borítékolt, csomagolt formában) kell eljuttatni. A borítékon, csomagon fel kell tüntetni a pályázat megnevezését (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése és elhelyezése pályázat), a pályázó nevét és címét.
A pályázó ajánlatát a benyújtásra nyitva álló határidő leteltéig bármikor módosíthatja, kiegészítheti, pontosíthatja, illetőleg az ajánlatot visszavonhatja.
Az ajánlat módosítása, kiegészítése és pontosítása érdekében a pályázó a benyújtásra nyitva álló határidő leteltét megelőző 7. napig jogosult az önkormányzathoz a közszolgáltatással kapcsolatban kérdést intézni, tőle információt kérni. Az önkormányzat 3 napon belül a kérdést köteles megválaszolni, a kért információt megadni.

VI. A pályázat elbírálása

1.) A pályázat elbírálásának általános szabályai:

A pályázat elbírálásának ideje: az önkormányzat Pénzügyi- és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a pályázatok értékelésére vonatkozó véleményét követően Bátya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete érdemi döntését a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét követő 30 napon belül hozza meg.
Az ajánlatok bírálatának szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
A pályázatok elbírálására a Pénzügyi- és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság véleményezése alapján Bátya Község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.
A bontáson részt vehet mindazon vállalkozó képviselője, aki pályázatot nyújtott be.
Borítékok bontása: megegyezik a pályázatok benyújtási határidejével, helyszíne a benyújtás helyszínével. Az önkormányzat hiánypótlási lehetőséget biztosít egy alkalommal teljes körben.
Érvénytelennek kell minősíteni a pályázatot, ha az, a pályázat benyújtására megállapított határidő letelte után érkezett, vagy a hiánypótlási határidő után nem vagy hiányosan tartalmazza azokat a kellékeket és mellékleteket, amelyeket a pályázati kiírás meghatározott. Az érvénytelennek minősülő pályázat az elbírálás további menetében nem vehet részt.

2.) A pályázatok minősítése:

Az értékelés a pályázat tartalmának értékeléséből és a pályázatok rangsorának megállapítására tett javaslatokból áll.
Az önkormányzatot megilleti az a jog – akár a minősítő értékelés ellenére is -, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és egyik pályázót se hirdesse ki győztesnek.
A pályázat nyertesét, amellyel az önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt az önkormányzat képviselő-testülete határozatban állapítja meg.

VII. A közszolgáltatási szerződés megkötése:

A közszolgáltatási szerződést az önkormányzat képviselő-testületének a pályázat nyertesével az eredményhirdetést követő 30 napon belül kell megkötni.

A közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni:
- a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását, a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltak betartásával,
-  a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elősegítését,
- a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését,
- a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását.

A közszolgáltató - a közszolgáltatás azonos elemére több vállalkozás együttes pályázatának nyertessége esetén: a közszolgáltatók - kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását.

A közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni:
- a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását,
- a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését,
- a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását,
- a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését,
- a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására a felügyeletet ellátó - a befogadó helye szerint illetékes - vízügyi hatóság által kijelölt helyek és létesítmények igénybe vételét,
- a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól a pályázat kiírója felé történő legalább évenkénti egyszeri tájékoztatást,
- a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését,
- a fogyasztói kifogások, panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását
- a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését a 455/2013. Korm. rendelet 10. fejezetének figyelembe vételével.

Pályázatról további információ kérhető:
Bátyai Polgármesteri Hivatal 6351 Bátya, Kossuth Lajos utca 20.
Tel.:78/468-026, e-mail.: mayorph@tolna.net