Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Bátya Község 2016. évi költségvetéséről

 

Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot

Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Bátya Község Önkormányzatára (a továbbiakban:

Önkormányzat), az Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület),

annak bizottságaira és az Önkormányzat által irányított intézményekre (a továbbiakban:

költségvetési szervek).

 

2. Főösszegek

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

 

költségvetési bevételek főösszegét                    296 895 eFt-ban

költségvetési kiadások főösszegét                       318 395 eFt-ban

 finanszírozási kiadásait:                                                   0 eFt-ban

  finanszírozási bevételeit                                           21 500 eFt-ban

  a halmozódás nélküli bevételi főösszeget            318 395 eFt-ban

  a halmozódás nélküli kiadási főösszeget              318 395 eFt-ban

 

állapítja meg.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek

fedezetét a finanszírozási bevételek biztosítják (belső finanszírozás), ennek bemutatását a

rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat működési célra hitel felvételével nem

számol.

(3) Az Önkormányzat a költségvetési egyenlegét, működési és felhalmozási célú, bevételi és

kiadási előirányzatok szerinti bontásban, közgazdasági tagolásban elkülönítetten, – a

finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1.

melléklete tartalmazza.  

(4) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6. melléklete

tartalmazza.

 

3. Kiadások

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg működési és felhalmozási

kiadások szintjén, az előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok, valamint a kötelező

feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését

a rendelet 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4 mellékletei tartalmazzák, amelynek összesítését az 1.1.0

tartalmazza.

(2) Az önkormányzati beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a

rendelet 7; 8; melléklete tartalmazza.

(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő

hozzájárulást a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot

keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat középtávú tervét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(6) Bátya község szociális feladatainak részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

 

4. Bevételek

4. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg (1.melléklet) forrásonkénti,

működési és felhalmozási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező, önként

vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet

1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4  mellékletei az önkormányzat,  és költségvetési szervek szerinti

megoszlása bemutatásával tartalmazza, amelynek összegzése az 1.2.0 mellékletben történik.

(2) Az Önkormányzat normatív központi támogatásait a rendelet 2. melléklet részletezi

támogatás jogcímenként.

(3) Az Önkormányzat bevételeiből nyújtott kedvezményeket (közvetett támogatásokat) a

rendelet 14. melléklete részletezi.

 

5. Általános és céltartalék

5. § (1) A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül

az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására az általános tartalék

összegét 5301 ezer forintban állapítja meg, amely elkülönítetten szerepel a rendelet 1.1.1

melléklet 200. során.

(2) Az Önkormányzat céltartalékot nem tervez 2016. évre.

 

6. Éves létszám-előirányzat

6. § Az éves engedélyezett létszám-előirányzatokat önkormányzat és költségvetési

szervenként a rendelet 1.1.0; melléklete tartalmazza, a közfoglalkoztatottak éves létszám-

előirányzata figyelembe vételével, de külön kiemelve.

 

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. § A több éves kihatással járó feladatok a rendelet 13. melléklete, az adósságot keletkeztető

ügyletek és kezességvállalások, valamint saját bevételek körét a rendelet 4; 5; 11 melléklete

tartalmazza szöveges indoklással. A Képviselő-testület a későbbi évek előirányzatait

véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

 

8. Költségvetési finanszírozási bevételek

8. § (1) A Képviselő-testület a saját önkormányzati források maximális feltárására kell, hogy

törekedjen a kiadások lehetséges csökkentése mellett.

(2) Az Önkormányzat fizetőképességének megtartására törekszik, a hiányt belső

finanszírozással (pénzmaradvány, tartalék felhasználással) kívánja megoldani, a kiadásainak

finanszírozására likvid hitelt nem kíván felvenni.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi

előirányzatokat intézményenként a rendelet 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4 mellékletei, összesítve az

1.4.0 melléklete tartalmazza.

 

9. Költségvetési finanszírozási kiadások

9. § A finanszírozási kiadások között csak a költségvetési szervek önkormányzat általi

finanszírozásának elszámolása történik. A finanszírozási kiadások bemutatására a rendelet

1.3.0;  1.3.1;  1.3.2;  1.3.3;  1.3.4 mellékletei szolgálnak.

10. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

10. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a

gazdálkodás szabályszerűségéért és az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a

polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei elemi költségvetését

tartalmazzák a rendelet 1. melléklet alábontott mellékletei. A költségvetési szervek

gazdálkodásának lebonyolítását a Bátyai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői látják el.

11. § Az általános tartalékról és annak felosztásáról a polgármester javaslatára a Képviselő-

testület dönt.

12. § (1)  A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek

fedezete finanszírozási bevétel (előző évi pénzmaradvány/tartalék (belső finanszírozás)

várható összege.

(2) Az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása a 2015. évi zárszámadási rendelet elfogadásával

egyidejűleg történik, az elvonandó és felhasználható összegről a Képviselő-testület dönt

valamennyi költségvetési szerv vonatkozásában.

(3) Amennyiben a 2015. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásakor az Önkormányzatot

az állami költségvetés javára visszafizetési kötelezettség terheli az általa irányított

költségvetési szervek vonatkozásában, ennek összegével a pénzmaradványt kell csökkenteni.

13. § (1) A Képviselő-testület változtathatja meg az Önkormányzat, valamint a költségvetési

szervek költségvetését rendeletének módosításával. Az Önkormányzat és költségvetési szerve

bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.  A Képviselő-testület – az

első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a

költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban

meghatározott határidejéig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek

megfelelő módosításáról.

(2) A költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzaton belül a költségvetési

szerv saját hatáskörében is módosíthatja.

(3) A költségvetési szerv, a rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli,

pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a

felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását

követően használhatja fel; a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat

csökkenteni kell.

(4) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget vállalni az azokat terhelő

korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel csökkentett összegű

eredeti/módosított előirányzatok mértékéig lehet. Újabb kötelezettségek vállalása előtt

figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a

fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

14. § Az Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szerveknél jutalom,

prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzat

maradvány esetén tervezhető.  

15. § Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott, államháztartáson

kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként

– juttatott összegek felosztásáról a Képviselő-testület dönt. Részletezését a rendelet 9.

melléklete tartalmazza.

16. § (1) A költségvetési szervek gazdálkodását bonyolító hivatal a költségvetési szervek

vonatkozásában - az esedékességet követő 30. napon túli tartozásállományról hitelezők

szerinti bontásban - havonta, a Polgármestert tájékoztatni köteles, aki a következő testületi

ülésen tájékoztatja erről a Képviselő-testületet. Részletezése a rendelet 12. melléklete szerint.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv (1) bekezdés szerinti tartozásállománya eléri az éves

eredeti kiadási előirányzata 10 %-át, a Képviselő-testület a költségvetési gazdálkodásról külön

tájékoztató beszámolót kér a gazdálkodást bonyolító hivataltól a tartozásállomány okairól.

 

11. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016.

január 1. napjától kell alkalmazni.

 

Zsebics Ilona polgármester                                                                                    

 

                                                                                     Bukros Noémi Linda jegyző

 

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Bátya, 2016. február 12.

Bukros Noémi Linda jegyző