Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye

 

Intézményvezető: Markó Jánosné
Nappali ellátás gondozónő: Bukros Istvánné
Házi gondozó: Korsósné Szűcs Mária

 

Az Intézmény rövid neve: Idősek Klubja
- Székhely : 6351 Bátya, Bercsényi u. 17
- Telefonszám: 06-78/468-477
- e-mail címe: batyaszocintezmeny@gmail.com

 

Küldetésünk:

A személyes gondoskodást biztosító szociális alapszolgáltatások egymásra épülő rendszere biztosítja Bátya község közigazgatási területén élő, szociális és mentális támogatásra szoruló időskorúak, a fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai és szenvedélybeteg, önmaguk ellátására részben képes vagy önellátásra nem képes időskorúak ellátását. A gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásával biztosítja Bátya község közigazgatási területén azon gyermekek és családjaik számára az ellátást, akiknek testi és lelki egészsége, családban történő nevelkedése vagy életvezetése a gyermek veszélyeztetettsége jelen van.
Az Intézmény dolgozóinak munkája hozzájárul a fent említett ellátandó rászorulók szociális biztonságának megteremtéséhez és megőrzéséhez. Tiszteletben tartjuk a segítséget kérők autonómiáját. A szolgáltatást igénylőkkel szemben teljes elfogadást és előítélet mentességet tanúsítunk. Munkánkban az ügyfélközpontú ellátás és szolgáltatás megvalósítására törekszünk.

A szolgáltató célja:

Az Intézmény működésének legfontosabb célja Bátya község lakossága igényeihez leginkább alkalmazkodó ellátási struktúra kialakítása, amelyben stratégiai tervezéssel alapozzuk meg a szükséges fejlesztéseket és a hiányzó ellátások biztosítását.
Alapvető célunk a már meglévő szolgáltatások minőségének megtartása, lehetőség szerinti javítása.
Célunk olyan szociális szolgáltatási rendszer működtetése, ahol a szolgáltatások középpontjában az egyén áll. Szolgáltatásaink által minden szociális szükséglet kielégítésére törekszünk, mely összehangolt és együttműködésen alapuló munkavégzéssel tehető eredményessé.
Integrált intézményünk, a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi törvény szerinti besorolása alapján az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

Szociális alapszolgáltatások:
- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Idősek nappali ellátása, Idősek klubja.  
Székhelye, ellátási helye: Bátya, Bercsényi u.17.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. Tv. alapján családsegítést és gyermekjóléti alapellátást biztosít.
A Család- és gyermekjóléti Szolgálat irodájának címe: 6351 Bátya, Kiss Ernő u.13.

Egészségügyi alapellátás keretében az anya- gyermek- és ifjúságvédelmi alapellátást a védőnői szolgálat működtetésével biztosítja.
Szolgáltatásnyújtás helye: Védőnői Szolgálat   6351 Bátya, Kiss Ernő u.13.

 


Szociális étkeztetés

Étkeztetés esetén az ellátottak koruk, egészségi állapotuk vagy fogyatékosságuk miatt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek önmaguk vagy eltartottjaik részére a legalább napi egyszeri meleg étkezést biztosítani. -helyben fogyasztással, (tízórai is) Bátya, Bercsényi u. 17.
-elvitellel és
-lakásra szállítással.
-szükség esetén diéta biztosítása.
Az egyszeri meleg ebédet a kalocsai Judit Vendéglőből vásároljuk.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselő írásos kérelmére történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselő terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével, önállóan kérheti. Elbírálásra jogosult az Intézmény vezetője, vitás esetekben Bátya Község Önkormányzatának Képviselőtestülete. Az intézmény vezetője Bátya Község Önkormányzata Szociális rendelete alapján vizsgálja a szociális rászorultságot.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtunk.
Szociális segítés keretében biztosítani kell:
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
Személyi gondozás keretében biztosítani kell
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
c) Szociális segítés feladatait.
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.
 A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét. Nem részesíthető házi segítségnyújtásban a veszélyeztető állapotú elmebeteg és az elkülönítésre szoruló fertőző beteg.
A házi segítségnyújtás módját, formáját, az ellátást igénybe vevő egészségi állapota, szociális helyzete és a háziorvos javaslatának figyelembevételével az egyéni gondozási szükségletnek megfelelően látja el a gondozónő.
A legfontosabb az igénybe vevővel való segítő kapcsolat, bizalom kialakítása, a környezetével, családjával való jó viszony fenntartása.
A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselő írásos kérelmére történik. Az igénybevételi eljárás keretében a szociális alapellátás megkezdése előtt az intézményvezető a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek. Segítséget nyújt az igénybe vevőnek a szociális rászorultságot igazoló dokumentumok beszerzéséhez, elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát.
A házi segítségnyújtást a hét 5 napján, hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig biztosítjuk gondozottaink számára.


Idősek nappali ellátása

Az Idősek Klubja a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkeztetésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
A nappali ellátást nyújtó intézményünkben a szociális és mentális támogatásra szoruló időskorúak, valamint az érzék-, mozgásszervi és enyhén fogyatékos, fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napi életritmusának megfelelő szolgáltatást biztosítunk.
Az elmúlt pár évben a szolgáltatást igénybe vevők száma némi emelkedést mutat, mely jelentheti azt, hogy az „öregek otthonával” szembeni előítélet csökkent, a nyitottságnak köszönhetően többen megismerték az itt folyó tevékenységeket, valamint azt, hogy az ide járó ellátottjaink jól érzik itt magukat. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról a tényről sem, hogy a megromlott egészségi állapotban lévő idős ember családtagjainak egyfajta megoldást jelent a hétköznapokra a Klub által nyújtott ellátás.
 Az idősek klubjában az önmaguk ellátására részben képes időskorúak tartózkodnak. Napi életritmust biztosítunk számukra az Idősek klubja napirendje alapján és az időskori izolációt szeretnénk megfékezni. Napi tevékenységüket a gondozó hangolja össze.
Kulturális területen:
- társadalmi, nemzeti ünnepekről megemlékezés (karácsony, nőnap, anyák napja)
- névnapokról, születésnapokról megemlékezés,
- községi programokon igény szerinti részvétel.
Társadalmi élet területén:
- jogi tanácsadás megszervezése
- társadalombiztosítási juttatásokról, nyugdíjrendszeri változásokról folyamatos tájékoztatás
- hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás
- speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése,
Egészségügyi ellátás, egészségfejlesztés:
- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése, felvilágosító előadások szervezése,
- életvitelre, életmódra vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, beszélgetések megszervezése
- mentális gondozás, szellemi frissesség fenntartása, politikai tartalmú beszélgetések kezdeményezése, emlékek felidézése, elmeséltetése
- aktivitást segítő fizikai tevékenység elősegítése, kirándulások, séták szervezése a közeli városokban, múzeumok, nevezetességek megtekintése, fürdőzés szervezése
- állóképesség megőrzése érdekében fizikai foglalkozás szorgalmazása: kertgondozás, virágültetés és - nevelés, a gondozottak bevonása a klubhelyiség takarításába.
Szabadidős programok szervezése:
- sajtótermékek, könyvek, kártyajátékok, társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök biztosítása,  
- a meglévő képességek hasznosítása a szabadidő eltöltésében.
Célunk, a lehető legbarátságosabb, otthonias légkör teremtése az ellátottak számára.