Bátyai Sportegyesület


Megye III. Nyugat Csoport 
Az egyesület működési rendjét az Alapszabályzat határozza meg, melynek kitételei a következők:
/Részletek az alapszabályzatból./

I.Fejezet.

Általános rendelkezések.
1.-Az egyesület a labdarúgásban sporttevékenységet végző személyek szabadidős sporttevékenységének és a versenyszerű sportolását elősegítő, biztosító - önkormányzati elven működő - egyesület, mely a Polgári Törvénykönyv idevonatkozó rendelkezései alapján Egyesületként működik.
- Az egyesület kifejezetten sportegyesület jellegű, jogi személyiségű szervezet, mely saját vagyonnal és szervezettel rendelkezik.Politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak támogatást nem ad és nem fogad el.

2.-Neve:Bátyai Sportegyesület
   -Rövidített neve:BSE
   -Székhely: 6351 Bátya,Kossuth L. u. 20.
   -Színei:Zöld-fehére
   -Zászlója:az Egyesület színeinek megfelelő vízszintes és egyenlő szélességű sávok, a zászló teljes szélessége úgy aránylik a hosszához, mint kettő a háromhoz.
   -Alapítás éve:1974

II.Fejezet.

Az Egyesület célja.

1.-Bátya község labdarúgó sportjának fejlesztése, a versenyszerű sportolási lehetőségek biztosítása, utánpótlás nevelése.
2.-A sporterkölcs tiszteletben tartása.
3.-Együttműködés az önkormányzat szerveivel, a megyei igazgatósággal, a sportszerető közönséggel.
4.-A lakosság sportkultúrájának növelése,a szabadidősport elősegítése.
5.-A tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesítése.

Az Egyesület feladata.

1.-Érdek képviselet a labdarúgó igazgatóságnál és más szerveknél.
2.-A labdarúgást szerető személyek tevékenységének elősegítése, a versenyszerű sportolás biztosítása felnőtt és utánpótlás szinten.
3.-Rendszeres testnevelési, sportolási lehetőség biztosítása, a labdarúgás népszerűsítése.
4.-Részt vesz a szövetségek által szervezett bajnokságokban,kupákban.
5.-A labdarúgással kapcsolatos propaganda tevékenység kifejtése.
6.-A "fair play" szellemének ápolása, népszerűsítése.
7.-A sporttal össze nem függő tevékenységeket csak kiegészítő tevékenységként folytathat.A sportlétesítmények használata, illetve működtetése a sportegyesület alaptevékenységének minősül.

Az Egyesület tagjai.

1.-Az Egyesületnek teljes jogú tagjai lehetnek.A belépés és kilépés önkéntes.
2.-Teljes jogú tag lehet minden olyan magyar és külföldi személy, aki az Alapszabályt elfogadja, a megállapított tagdíjat fizeti.
    A 18. életévüket be nem töltött személyek felvételéhez a törvényes képviselőjük beleegyezése szükséges.A tagokról nyilvántartást kell vezetni.
3.-A tagsági felvételről az Elnökség dönt egyszerű többséggel,fellebezni15 napon belül lehet.
4.-A megszűnésre irányuló szándékot, a kilépés időpontját megelőzően bármikor bejelentheti az Elnökségnek.
5.-Az Egyesület tagjait egyenlő jogok és egyforma kötelezettségek terhelik.
6.-A tagság megszűnik:- elhalálozás
                                  - kilépés.
7.-A viszony megszűnésével a tagdíjfizetési kötelezettség megszűnik,a befizetett tagdíj nem követelhető vissza.Ez méltányosságból változhat.

A tagok jogai.

1.-Részt vehet a tevékenységekben,szavazati jogot gyakorol,tisztségre megválasztható.
2.-Részt vehet a szakosztályok, sportcsoportok, bizottságok munkájában,használhatja a létesítményeket,eszközöket.
3.-Részesülhet a kedvezményekben, igénybe veheti a szolgáltatásokat.
4.-Ajánlásokat te3het a labdarúgást és a gazdálkodást érintő kérdésekben.
5.-Működéssel kapcsolatban észrevételi és javaslati joggal rendelkezik.
6.-Felvilágosítást kérhet, írásbeli kérdéseire z Elnökség 30 napon belül köteles válaszolni.
7.-Az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát bíróság előtti keresettel megtámadhatja.

A tagok kötelezettségei.

1.-A labdarúgás fejlődésének és eredményességének elősegítése.
2.-Köteles az Alapszabály előírásait, valamint az egyesületi szervek határozatait végrehajtani, a megállapított tagsági díjat fizetni.
3.-Köteles a vagyont megóvni, sportszerű magatartást tanúsítani.
4.-Köteles a bajnokságra, kupákra lelkiismeretesen felkészülni és azokon a legjobb tudásuk szerint szerepelni.

III.Fejezet.

Az Egyesület szervei és működésük.


1.-Képviseleti és ügyintéző szervek:
                     -   Közgyűlés
                     -   Elnökség
                     -   Ellenőrző Bizottság
2.-Tisztségviselők:
                     -Elnök és az Elnökség tagjai,
                     -Ellenőrző Bizottság Elnöke és tagjai.
3.-Az Elnökség és Ellenőrző Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.

Tisztségviselők:

Elnök: 
Maros Attila                 

Elnökségi tagok:
Markó Gábor
Jelencsity János
Kapitány Richárd
Anisity Attila
 
Felügyelő bizottság          
Elnök:
Soós László               
 
Tagok:             
Farkas Rajmund
Perity Roland
 
Edző:
Farkas Rajmund          

Hazai mérkőzések helyszíne:   - Bátya Község Sport telepe

Tulajdonos:                                  - Bátya Község Önkormányzata

A Bajnokságot szervezi:           - MLSZ. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága

Megyei igazgató:                        - Losonczy László úr

Az Alapszabályzat IV. fejezete meghatározza a Közgyűlés fogalmát, határozatképességét, napirendjét, hatáskörét, valamint a határozathozatal rendjét.

Az V. fejezet az Elnökség feladatrendszeréről, az Elnökség tagjairól, az Elnökség működéséről fekteti le a rendeleteket.

A VI. fejezet az Ellenőrző Bizottság munkájáról, a VII. fejezet a tisztségviselők munkájáról szóló határozatokat tartalmazza.

Az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a IX. fejezet, az Egyesület felügyeletével a X. fejezett foglalkozik, ill. fekteti le.

A XI.fejezet az esetleges megszűnéssel járó tennivalókat, a XII. fejezet pedig a Záró rendelkezéseket tartalmazza.